Ochrona danych osobowych - Bursa Płocka

Idź do spisu treści

Menu główne:

KLAUZULA INFORMACYJNA BURSY PŁOCKIEJ
Bursa Płocka, szanując prawa osób prywatnych korzystających z naszych usług zapewnia, iż stosuje wymaganą prawem politykę prywatności. Wasze dane osobowe są chronione przed nieuprawnionym dostępem.

Zgodnie z przepisami art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) informujemy:

I. ADMINISTRATOR DANYCH.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Bursa Płocka przy ul. 3 Maja 35, 09-400 Płock,

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
1. poprzez adres poczty elektronicznej: iod@zjoplock.pl
2. za pośrednictwem poczty na adres siedziby Administratora.

III. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA.
1. Podane Państwa dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją przez Bursę Płocką zadań publicznych, wynikających wprost z przepisu prawa, lub określonych zadaniami statutowymi placówki,
2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której są Państwo stroną, lub w celu podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy,
3. Mogą również wystąpić przypadki, w których zostaniecie Państwo poproszeni o wyrażenie zgody w imieniu swoim lub dziecka na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.
Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217), oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać usunięte po upływie określonego dla danej kategorii dokumentacji okresu przechowywania, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PODANIA DANYCH
Podanie danych, które przetwarza Bursa Płocka w zakresie podanego celu w p. III, jest dobrowolne i jest możliwe do odwołania w każdym czasie.
Jednakże podanie Państwa danych jest niezbędne do realizacji naszych usług. Skutkiem niepodania takich danych jest brak możliwości zrealizowania działań związanych z umową lub brak możliwości zawarcia samej umowy.

VII. PRAWA OSÓB , KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ , DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych,
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3) usunięcia swoich danych osobowych,
4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
5) przenoszenia swoich danych osobowych,
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

VIII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY.
W przypadku przetwarzania Państwa danych w oparciu o zgodę, istnieje możliwość w każdym czasie na cofnięcie zgody. Cofnięcie zgody w dowolnym momencie skutkuje niemożliwością realizacji dalszych działań, ale nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

IX. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.
W razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI , PROFILOWANIE.
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

XI. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH/ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH.
Administrator nie zamierza przekazywać danych odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dokumenty do pobrania : 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego